ประชาสัมพันธ์โครงการ “พิพิธภัณฑ์ครุฑ ร่วมส่งเสริม สืบสาน ความซื่อสัตย์ กตัญญู ความดี สู่สถานศึกษาและเยาวชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗”

 พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดยธนาคารทหารไทยธนชาต ขอเชิญสถานศึกษาและเยาวชนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ “พิพิธภัณฑ์ครุฑ ร่วมส่งเสริม สืบสาน ความซื่อสัตย์ กตัญญู ความดี สู่สถานศึกษาและเยาวชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗” สามารถส่งเอกสารข้อมูลแนบการพิจารณาคัดเลือกได้ที่ garudamuseum.ttb@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘