สพป.ตรัง เขต 2 แสดงความยินดีกับร.ร. บ้านไทรบ่วง อ.รัษฎา ในโอกาสเข้ารับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  Best Practice งานประชุมวิชาการด้านลูกเสือ ประจำปี 2567 

นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) กล่าวว่า ต้องขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านไทรบ่วง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง นำโดยนางสาวศณีณาถ แซ่ตัน ผอ.โรงเรียนบ้านไทรบ่วง นางสาวนิรดา คำเสน และนายฉัตรชัย  สุขหอม คณะครูโรงเรียนบ้านไทรบ่วง ที่ได้เข้ารับโล่รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ในงานประชุมวิชาการด้านลูกเสือ ประจำปี 2567 “งานลูกเสือเพื่อลูกเสือและสังคม” (Scout for Scout and Community) โดยรับมอบจากนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา
 
การประชุมวิชาการด้านลูกเสือ ประจำปี 2567 “งานลูกเสือเพื่อลูกเสือและสังคม” (Scout for Scout and Community) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2567 จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทางด้านลูกเสือ ซึ่งจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ และต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางด้านลูกเสือ ช่วยให้กระบวนการลูกเสือ เกิดการพัฒนาอย่างยังยืน ตลอดจนสามารถ ช่วยลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ตามนโยบายการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา” (Anywhere Anytime) และ “เรียนดี มีความสุข”
 
นอกจากนั้นยังเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน ทางวิชาการ และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ Best practice ทางด้านลูกเสือ กระตุ้นให้ เกิดการสร้างผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางด้านลูกเสือ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายการวิจัยงานวิชาการด้านกิจกรรมลูกเสือ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดทักษะและสมรรถนะ ที่มีความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา เป็นพลเมืองที่ดี ของชาติ และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ของฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ
 
การดำเนินงานครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากร ทางการลูกเสือ ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 93 ผลงาน ประกอบด้วย ผลงานวิจัย จำนวน 16 ผลงาน ผลงานทางวิชาการอื่น จำนวน 22 ผลงาน และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จำนวน 55 ผลงาน ได้กำหนดให้มีการเสวนาทางวิชาการ โดยผู้แทนจาก สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมเสวนากับผู้แทนของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และ เนตรนารี ในหัวข้อ เยาวชนกับงานลูกเสือ
 
นางสาวบุณรดา กะเดช
Latest posts by นางสาวบุณรดา กะเดช (see all)