สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (Bigdata.DL) ผ่านระบบ ZOOM Meeting

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต ๒ มอบหมายให้ นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิด การประชุมชี้แจงการใช้ระบบบริการฐานข้อมูลกลางการศึกษาทางไกล (BIGDATA.DL) ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมี นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุมทุกโรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้ระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมรวมใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี