ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านกรอกแบบรายงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑. โฆษณาอย่างไรให้ถูกต้อง ๒. ดูอย่างไรให้ได้ของแท้? และอินโฟกราฟิก จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑. ปมพิพาท…กับสัญญาซื้อขายรถ ๒. ลูกโป่งบรรจุก๊าซไฮโดรเจน “ห้ามขาย” อันตรายถึงชีวิต ได้โดยสแกน QR Code ที่ระบุไว้ท้ายหนังสือฉบับนี้