ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโมโกรวิทยาคม และโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามเตรียมความพร้อมการพัฒนาความฉลาดรู้ของนักเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ในพื้นที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้สู่สมรรถะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างสมรรถนะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่ให้กับผู้เรียน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลาย  ด้วยการส่งเสริมให้มีการต่อยอดแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ ด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านตามแนวทางการประเมิน PISA

โรงเรียนโมโกรวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ใน อ.อุ้มผาง จ.ตาก  ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของนักเรียน ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพฯ เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  “อยู่เมือง อยู่ป่า ได้รับการศึกษาเหมือนกัน”   ได้ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู หารือเพื่อหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  พบปะกับนักเรียน ให้มีแรงบันดาลใจในการเป็นคนดี ศึกษาหาความรู้ นอกจากนั้นได้ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างจากงบประมาณ สพฐ. โดยได้ให้ข้อแนะนำต่าง ๆ พร้อมทั้งช่วยวางแผน ประสานเครือข่ายสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงานก่อสร้าง  และลงตรวจสอบสถานที่ในการก่อสร้าง อาทิ  อาคารเรียนน๊อคดาาวน์  อาคารอาบน้ำชั่วคราว หอพักนอนนักเรียน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนทุกคน

ต่อมาได้เดินทางไปยังโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ของอำเภออุ้มผาง เพื่อเยี่ยมชมร้านกาแฟ “อุ้มผาง coffee shop” ซึ่งเป็นร้านกาแฟของโรงเรียนที่จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริง ตามกระบวนการ Active learning ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ  และค้นพบตนเอง โดยจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและตรงกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ได้อย่าง “เรียนดี มีความสุข” ต่อไป

Cr.ภาพ ข่าว สพม.ตาก