สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสื่อนวัตกรรมของครูสู่การอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนด้วยโปรแกรม Scratch

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 นายสุรชาติ การสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธาน การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสื่อนวัตกรรมของครูสู่การอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนด้วยโปรแกรม Scratch วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนทุกระดับให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยซึ่งเป็นพื้นฐานของการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ และพัฒนาทักษะต่าง ๆ นำไปใช้ในการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิต และเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีผลงานวิจัย การสร้างสื่อ นวัตกรรม ที่ทันสมัยมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2