นายธนชน   มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1    ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครู นักเรียน

วันที่ 22 พฤษภาคม  25562  นายธนชน   มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1    ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครู นักเรียนและติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนแรก  ปีการศึกษา 2562  ของโรงเรียนในสังกัด ในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ  ด้านความพร้อมของห้องเรียน สื่อการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน.  อาคารสถานที่และอื่น ๆ