สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับมอบนโยบายจาก รมช.กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมมอบทุนการศึกษาและมอบบ้านน้ำใจ หลังที่ 100

17 พฤษภาคม 2567 /นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มอบนโยบายแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567  พร้อมทั้ง มอบทุนการศึกษา จำนวน 307 ทุน และมอบบ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปีที่ 10 หลังที่ 100 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวต้อนรับ นายมนัส เจียมภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 กล่าวรายงาน และมี นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวิศรุต ปู่เพ็ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลวงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ และสพป.ขอนแก่น เขต 5 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน พร้อมทั้งจัดถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : https://www.facebook.com/profile.php?id=61558957634662 และ YouTube Live : https://www.youtube.com/@CPM2Obec

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

กล่าวว่า  ตามที่ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายไว้ ภายใต้แนวทางการทำงาน “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” และใช้สำนวนที่เข้าใจง่ายคือ “เรียนดี มีความสุข” เพื่อเดินทางยกระดับคุณภาพการศึกษาไปด้วยกัน กระทรวงศึกษาธิการ เน้นนโยบาย : ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 1) ยกเลิกครูอยู่เวร ครม.ได้อนุมัติให้ยกเลิกการอยู่เวรรักษาการณ์ ยกเว้นมติ ครม. 6 กรกฎาคม 2542 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำคัญของชีวิต และความปลอดภัยของบุคลากรมากกว่าทรัพย์สิน  2) ครม.อนุมัติ งบจ้างนักการภารโรงครบทุกโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 3) ครม.อนุมัติงบอาหารกลางวันโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2568 4) นำระบบ TMS หรือ Teacher Matching System  ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น 5) โครงการสุขาดี มีความสุข เป้าหมายเพื่อให้สถานศึกษามีห้องน้ำครู/นักเรียนที่ สะอาด สะดวก  สบาย  สุขลักษณะ สวยงาม  

นายสุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในการเปิดภาคเรียน ขอให้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในหลายด้าน เช่น การเดินทางของนักเรียนให้คำนึงถึงความปลอดภัย ขอความร่วมมือโรงเรียนเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครบ 100% เพื่อรับทราบข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและทราบถึงความเสี่ยงของนักเรียน เน้นย้ำเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษา บุหรี่ไฟฟ้า ยาเสพติด หากสุ่มเสี่ยงให้ประสานปกครองท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือ ขนมที่ไม่มีประโยชน์ห้ามจำหน่ายในโรงเรียน และขอความร่วมมือร้านค้างดจำหน่าย เรื่องอากาศร้อนขอให้โรงเรียนปรับบริบทของกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ฝุ่นPM 2.5 ให้สถานศึกษาให้ความสำคัญและดูแล

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ น้อมรับฟังปัญหา พร้อมนำนโยบายมาแก้ไข และจะเดินทางหน้าต่อในหลายเรื่อง เพื่อพัฒนาการศึกษาของไทย โดยเน้นย้ำว่าทุกนโยบายที่จะดำเนินการต่อไป จะต้องลดภาระครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ขอขอบคุณในความร่วมมือทุกภาคส่วน เราจะจับมือกันไว้ แล้วไปด้วยกัน ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ด้าน นายมนัส เจียมภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้ดำเนินการขับเคลื่อนการศึกษาตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ภายใต้แนวทางการทำงาน “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” ของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดกิจกรรมในวันนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ในภาคเช้า 1) รับทราบนโยบายและแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2567  2) มอบทุนการศึกษาจากเงินกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา  ให้กับตัวแทนนักเรียน 5 อำเภอ จำนวน 307 ทุน เป็นเงิน 307,000 บาท และ 3) มอบบ้านน้ำใจคืนความสุข สู่ลูก สพฐ. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ปีที่ 10 หลังที่ 100 ให้กับเด็กหญิงทิพย์เกษร แสนเหลา นักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 2 โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์

          พร้อมนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้รวบรวมผลงานที่มีความ   โดดเด่นและภูมิใจนำเสนอนิทรรศการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการกีฬาจานร่อนแห่งประเทศไทย นิทรรศการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นิทรรศการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในภาคบ่าย ได้เรียนเชิญ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานนำนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติยังสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ณ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ประจำปี 2567  นำเสนอบริษัทสร้างการดี โครงการโรงเรียนสุจริต  และโครงการสุขาดี
มีความสุข การเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567