ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) ศูนย์สอบที่ 16

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานศูนย์สอบที่ 16 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบสอง ระดับประเทศ) เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนระดับประเทศไปร่วมแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ มีนักเรียนผ่านการสอบรอบแรกจาก สพป.อุบลราชธานี เขต 1-5 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1-4 สพป.ยโสธร เขต 1-2 และ สพป.อำนาจเจริญ รวมทั้งสิ้น 1,034 คน ผู้เข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 118 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 11 คน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 905 คน

    การดําเนินงานโครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ทุกสังกัดทั่วประเทศ ได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก ซึ่งเป็นประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ทรงคุณค่าของผู้เรียน และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ใช้กระบวนการแข่งขันทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศสร้างบรรยากาศทางวิชาการในการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย โดยขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ และยกระดับความสามารถผู้เรียนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และมีมาตรฐานสากล ผ่านทางหลักสูตรและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชาญฉลาดเพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในยุคปัจจุบัน โดยบูรณาการกระบวนการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ กับการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อันเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพผ่านกระบวนการการแข่งขันทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นสื่อกลางสร้างแรงขับเคลื่อนในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัย และพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้สอนเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้เท่าทันมาตรฐานสากลพร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวไกลสู่เวทีโลก โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน 2) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านทักษะการคิดระดับสูง มีทักษะในการแก้ปัญหาและมีความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก และเป็นการสร้างเจตคติที่ดีให้นักเรียนมีความสนใจในการเป็นนักคณิตศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ 3) เพื่อใช้กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เป็นสื่อกลางสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาเนื้อหาสาระให้มีความทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล 4) เพื่อส่งเสริมการวิจัยที่พัฒนาความก้าวหน้าด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 5) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ในทศวรรษที่สอง และ 6) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา      

ในการจัดสอบคัดเลือกตัวแทนระดับประเทศไปร่วมแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติครั้งนี้ มี นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายเสมอ สร้อยคำ ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี และคณะกรรมการ นำตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ – รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์ /ภาพ ข่าว Cr หน.จินตนา ดอกพุฒ-ศน.กิติคุณ จตุรภัทรวงศ์