กิจกรรมของ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒​ — ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมทักษะ ความรู้ ให้กับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพ
และโครงการอาหารกลางวัน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และ นางขวัญวิอร วรรณคำ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมทักษะ ความรู้ ให้กับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพ และโครงการอาหารกลางวัน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ ๑๒-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ร่วมงาน ผ้าไทยใส่ให้สนุก ประจำปี ๒๕๖๗

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ปี ๒๕๖๗ เพื่ออนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการทอผ้าไทย และเชิญชวนคนไทยเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าไทย ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรม BIG Cleaning Day ประจำเดือนพฤษภาคม

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณรอบอาคารสำนักงาน เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเสริมสร้างความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลงานเพื่อคงสภาพตราพระราชทาน
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๗

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลงานเพื่อคงสภาพตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย“ ระดับปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

การประชุมขับเคลื่อนโครงการ สุขาดี มีความสุข

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วยบุคลากรจากกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting) เพื่อเป็นการประสานแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายให้สัมฤทธิ์ผลสืบไป ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

รายงานตัว รองผอ.สถานศึกษา และครูผู้ช่วย (ว ๑๙/๕๖๑)

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูบรรจุใหม่ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว ๑๙/๕๖๑) เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการสืบไป ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

วันรดน้ำขอพรปีใหม่ไทย ๒๕๖๗ ชมรมผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมเป็นเกียรติใน วันรดน้ำขอพรปีใหม่ไทย ๒๕๖๗ ชมรมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรมประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ ๒

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ ๒” ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

รับชมรายการ พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ และ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่ม เข้ารับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒๐” เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลสืบไป

ตรวจเยี่ยมวันเปิดเทอม โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงตรวจเยี่ยมและมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง ในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นางสาวขวัญศิริ กันแตง ผอ.โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการตรวจเยี่ยม

ตรวจเยี่ยมวันเปิดเทอม โรงเรียนวัดสุคันธาวาส

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงตรวจเยี่ยมและมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดสุคันธาวาส ในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ และด้านคุณภาพ นายประดิษฐ์ ประสานพิมพ์ ผอ.โรงเรียนวัดสุคันธาวาส และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการตรวจเยี่ยม

ตรวจเยี่ยมวันเปิดเทอม โรงเรียนวัดนาคราช

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงตรวจเยี่ยมและมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดนาคราช ในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นางกฤชภอร มอญใต้ ผอ.โรงเรียนวัดนาคราช และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการตรวจเยี่ยม

ตรวจเยี่ยมวันเปิดเทอม โรงเรียนตลาดคลองสวน (อัศวาณิชย์บำรุง)

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงตรวจเยี่ยมและมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนตลาดคลองสวน (อัศวาณิชย์บำรุง) ในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ ทั้งนี้ ได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นางอำไพศรี พรมรักษา ผอ.โรงเรียนตลาดคลองสวน (อัศวาณิชย์บำรุง) และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการตรวจเยี่ยม

ตรวจเยี่ยมวันเปิดเทอม โรงเรียนวัดบางบ่อ

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงตรวจเยี่ยมและมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดบางบ่อ ในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ และด้านคุณภาพ นายสุชาติ ศรีหานารถ ผอ.โรงเรียนวัดบางบ่อ และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการตรวจเยี่ยม

ตรวจเยี่ยมวันเปิดเทอม โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงตรวจเยี่ยมและมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) ในวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ และด้านคุณภาพ นายกัมปนาท วัชรธนาคม ผอ.โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการตรวจเยี่ยม

ร่วมการประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM Meeting) ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

การประชุมสัมมนาเปิดการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System: SCS) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางสาวสนธยา ผลหมู่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรจากกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเปิดการใช้งานระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (School Capacity System: SCS) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อรับฟังนโยบายเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังครูให้เกิดประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ