กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สพป.เลย เขต ๒

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย เขต ๒

นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วย นายอุทัย ปลีกล่ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นำบุคลากร เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระกล่าวสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างความรักความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน เช้าวันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ พบปะและฝากถึงการให้ความสำคัญกับกิจกรรมของเขตฯ โดยเฉพาะการมาเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติวันจันทร์ ซึ่งมี ๑ ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในฐานะที่เราเป็นคนไทย ต่อด้วยยิ้มไหว้ทักทายกัน กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต