สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2567 (รอบสอง ระดับประเทศ)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2567 (รอบสอง ระดับประเทศ) ณ สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อให้กาลังใจผู้เข้าสอบ และมีครูไพศาล       ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในการให้การต้อนรับและอำนวยการสอบให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ในการแข่งขันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และ คัดเลือกนักเรียนเข้าสู่การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2567 (รอบสาม ระดับนานาชาติ) ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบมีจานวนทั้งสิ้น 192 คน เป็นนักเรียนในสังกัด สพม. พังงา ภูเก็ต ระนอง จำนวน 95 คน สังกัด       สพม. ตรัง กระบี่ จานวน 86 คน และสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่ขอย้ายมาสอบ จานวน 11 คน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA