สพป.ระนอง จัดปฐมนิเทศ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุแต่งตั้งใหม่

วันนี้ (20 พ.ค.67) เวลา 8.30 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานเปิด และมีนายก้องภูมิ เจริญราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง

สำหรับการปฐมนิเทศและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนนโยบายและยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา รวมถึงเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาของหน่วยงานระดับสูง จึงได้กำหนดจัดอบรม ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 31 คน

กิจกรรมในการปฐมนิเทศครั้งนี้ มีการให้ความรู้ ความเข้าใจการการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้แก่ ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป โดยรองสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองและผู้อำนวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้