สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู อาคารศรีสัตตพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และเพื่อให้สถานศึกษามีอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เพียงพอ เหมาะสม สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คืนครูสู่ห้องเรียน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล เกิดผลดีต่อทางราชการ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ  อาจสำแดง ภาพ / ข่าว