นางจารุนันท์ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวน (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570)

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้นางจารุนันท์ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวน (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 (ฉบับทบทวน) ณ ห้องประชุมวานิชอนุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 6

นายสังคม พระไตรยะ