สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

+++++วันที่ 20 พฤษภาคม 2567  นางพรทิพย์ นุกูลกิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” โดยจังหวัดพังงา ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักพระราชวัง แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” ให้แก่สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชนในจังหวัด จึงจัดพิธีรับรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” ณ ห้องโถง ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชน สถานที่ต่างๆ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา

+++++พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” ให้แก่ วัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชน ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 200,000 แผ่น ซึ่ง แผ่นธรรมนาวา “วัง” นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรม ธรรมนาวา “วัง” ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และหลักอริยสัจ 4