สพป.นราธิวาส เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์สื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Upskill – Reskill)

    วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์สื่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Upskill – Reskill) และ นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้ร่วมพบปะคณะครูที่เข้ารับการอบรม โดยมีนายฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล รอง ผอ. รร. นิคมพัฒนา 10 เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาแนวคิด หลักการ และกระบวนการทำงานของสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบันที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างสรรค์สื่อ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ทันยุคทันสมัย ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3