สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือ เพื่อการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ : กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือ เพื่อการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ : กรณีศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพจริง ข้อคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน และการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมรับทราบปัจจัยความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการติดตามและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป ซึ่งจะได้มีการนำเสนอข้อมูลตามประเด็นที่กำหนดต่อประธานอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านประเมินผลการจัดการศึกษา (ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว