อบรมเชิงปฏิบัติการ OBEC Content Center รูปแบบ On-Line และ On-Site

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) รูปแบบ On-Line และ On-Site ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) รูปแบบ On-Line และ On-Site ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ต่อยอดพัฒนาสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ เผยแพร่ผลงาน กิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  และยังสามารถส่งผลงานจากการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประเภทผู้สร้างสื่อ ผู้ใช้สื่อ ผู้ขับเคลื่อนสถานศึกษา ขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนางาน ความคิด เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านการจัดการเรียนการสอนในอนาคต โดยมี นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ (ช่วยราชการ) กล่าวรายงาน

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีความสำคัญมากในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนในยุคใหม่ โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา Anywhere Anytime ตามนโยบายที่สำคัญของนายกรัฐมนตรี ในด้านการจัดการศึกษา โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบคลังสื่อดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) เป็นคลังสื่อของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน เป็นโอกาสดีที่เราจะสามารถนำคลังสื่อ มาประยุกต์ปรับใช้ให้ตรงกับบริบทของโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ลงสู่ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) ครั้งนี้จัดขึ้น  ในรูปแบบ On-Line และ On-Site สตรีมผ่าน YouTube เป็นการประกาศนโยบายปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบคลังสื่อดิจิทัล การสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สมรรถนะดิจิทัล การทำความรู้จัก (OBEC Content Center) การประกวดผลงาน (Best Practice) การสร้างสื่อ Infographics/VDO/งานนำเสนอด้วยโปรแกรม CANVA การสมัคร/การใช้ระบบ OBEC Content Center และการสร้างสื่อการสอนด้วย AI โดยมีผู้ร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และบุคลากรที่สนใจ