ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ลงพื้นที่ออกเยี่ยมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนวัดสาริการาม

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นางชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ลงพื้นที่ออกเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนวัดสาริการาม อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา และเป็นขวัญ กำลังใจ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน สอบถามปัญหาด้านต่างๆ เพื่อร่วมให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน