สพป.ภูเก็ต ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00. น. ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ครั้งที่ 6/2567 โดยมีนายธีระวัฒน์ วรรณนุช ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นายอุมัธ สวาหลัง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม