สพป.ระนอง ร่วมกับ รพ.ทหารผ่านศึก จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 21 พ.ค. 67

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยงานสวัสิการฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลทหารผ่านศึกษา จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ซึ่งข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ มีสิทธิเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจำปีตามรายการที่กระทรวงการคลังกำหนด ปีละ 1 ครั้ง และไม่ต้องชำระเงินสดค่าบริการในวันตรวจ โรงพยาบาลทหารผ่านศึกจะเป็นผู้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจำปีจากต้นสังกัดหน่วยงานให้ ยกเว้น กรณีประสงค์ตรวจเพิ่มเติมในรายการที่เบิกไม่ได้ต้องชำระเงินสดค่าบริการส่วนที่เพิ่มเติม ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยกลุ่มงานสวัสดิการฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัด รวมผู้สนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวนทั้งสิ้น 258 ราย ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดำเนินการให้บริการด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการบริการตรวจสุขภาพ ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง