โรงเรียนบ้านคลองหิน  เสริมทักษะตัดผมนักเรียนชาย ฝึกสร้างอาชีพ และเสริมรายได้ให้กับนักเรียน

                /////นางสาวอมรรัตน์  นาคทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านคลองหินได้ขับเคลื่อนกิจกรรมชุมนุมช่างตัดผม ให้กับนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ที่มีความสนใจฝึกหัดตัดผมชาย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้ฝึกสร้างอาชีพ โดยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ จากการลงมือทำจริง มีความอดทนและมีความรับผิดชอบในงานที่ทำ  เป็นการเสริมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง    ได้รับความอนุเคราะห์จากนายดาโหด  ทำศรี ช่างตัดผมในชุมชน เป็นวิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้แก่นักเรียน จัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 3 คาบ โดยนายโกศล  จรารัตน์  ตำแหน่งช่างปูน  เป็นที่ปรึกษาชุมนุม ซึ่งการจัดการสร้างอาชีพให้กับนักเรียนเป็นการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  “1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน 1 หลักสูตรท้องถิ่น 1 โครงงาน 1 อาชีพ” เป็นการส่งเสริมพัฒนาการน้อมนำพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 ด้านทักษะอาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตร (KALAYANAMIT) สู่ K-Plus Model