สพป.มหาสารคาม เขต 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทางภาษา CEFR

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบความสามารถทางภาษา CEFR กิจกรรม : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามแนวพหุปัญญาของครูภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาเพื่อการสื่อสารของผู้เรียน ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เพื่อการสื่อสารทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ณ ห้องประชุมเบญจบงกช โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม