ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมการอ่านอย่างกว้างขวางในประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ในห้วข้อ “Promoting English Reading in the Asian Context and Beyond” ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้ทางออนไลน์ https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLScVh2Sc2EOaDBBalGHsNiNY0aZQFrEDdQabcGCkIm-5n7LIvw/viewform?usp=sf_link&pli=1 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www.culi.chula.ac.th/International/2024InterCon/index.html ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : culi.conference@gmail.com และโทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๔๐ ๑๖๕๗ และ ๐๘ ๙๑๓๖ ๕๙๒๒