รร.หอพระ จ.เชียงใหม่ รับการประเมิน OBECQA

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ของโรงเรียนหอพระ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี ดร.สุรชัย คูณแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่