รร.ดอยเต่าวิทยาคม จ.เชียงใหม่ รับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่