ZOOM เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมออนไลน์ การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้านความปลอดภัย ผ่านระบบ Zoom Could Meeting ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗  นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล , ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ , ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุมออนไลน์ การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้านความปลอดภัย ผ่านระบบ Zoom Could Meeting ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อรับฟังนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเตรียมความพร้อมส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันเหตุหรือภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบกับนักเรียน โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปิดเทอม