ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ ได้ทาง QR Code : ใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๓๐ หรือ ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๒๕ โทรศัพท์มือถือ ๐๙ ๒๒๗๐ ๔๓๖๐ หรือ ๐๖ ๒๔๙๒ ๔๖๔๑