สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA เพื่อขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้บริหาร และครู โดยได้รับเกียรติจาก ท่านดร.ธงชัย ชิวปรีชา ที่ปรึกษาอาวุโส โครงการ PISA สพฐ. และทีมวิทยากรแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ให้ความรู้ด้านทักษะแก้ปัญหา และระบบ PISA Style Online Testing เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนรับการประเมิน PISA 2025 ด้วยรูปแบบ online และ offline ให้กับครูในโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน ๑๗ โรงเรียน จำนวน ๖๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒