สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/ 2567 โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งข้อราชการ แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการจัดทำหนังสือราชการ “เรียนดี มีความสุข” การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นำไปสู่การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด และได้มีการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การประกาศนโยบาย “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติงาน  ณ ห้องประชุมเขาทอย สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง