สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  ด้านความปลอดภัย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวสุวิภา  ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  ด้านความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเด็กและเยาวชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและรวดเร็ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว ที่ยังมีการแพร่ระบาดบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา ทำให้นักเรียนมีการใช้และเสพกันในวงกว้าง เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม อย่างยั่งยืน สพฐ.จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ

          1. เน้นย้ำสถานศึกษา ในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา

          2. ประสานสถานีตำรวจและฝ่ายปกครอง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่วางแผน วางแผนร่วมออกตรวจ บริเวณหน้าประตูโรงเรียน รวมทั้งบริเวณในและนอกสถานศึกษาทุกวัน และให้สถานศึกษาต้องเป็นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

         3. ให้สถานศึกษาบูรณาการให้องค์ความรู้ รู้เท่าทันพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

         4. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวม รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทุกวันศุกร์