“ชมวิชาชาญ”…นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2

วันที่ 19 พ.ค. 2567 นายปุณยวัจน์ ขอบทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุโขทัย เขต 2 หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้เปิดเผยแนวคิดนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ในงานประชุมวิชาการ งาน“ชมวิชาชาญ” ที่จัดโดยนิสิตระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้นำเสนอแนวคิด “รูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมการบริหารงาน 4 ด้าน ตามแนวคิด 5A to SMART Director เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” โดยเปิดเผยว่า นวัตกรรมการนิเทศการศึกษานี้เกิดขึ้นจากแนวคิดการนิเทศแนวใหม่ ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ครอบคลุมขอบข่ายการบริหารงาน 4 ด้านของสถานศึกษา โดยมีกระบวนการสำคัญ 5 ขั้นตอน คือ 1) Analysis and planning 2) Action 3) Assist 4) Assessment และ 5) Award เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของนักเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 ณ ห้องสัมมนา 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก….(ปุณยวัจน์…ภาพ/มณีวรรณ…ข่าว)