นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินโรงเรียนรุ่นที่ ๒ เพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินโรงเรียนรุ่นที่ ๒ เพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา           ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานที่เกิดจารการจัดการเรียนการสอน นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เกิดจาการเรียนรู้ ทดลอง ลงมือปฏิบัติจริง

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินโรงเรียนรุ่นที่ ๒ เพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายมานพ คงเสนา นายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมชมผลงาน และนางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) กล่าวรายงาน ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียนโรงเรียนในโครงการรุ่นที่ ๒ ที่ขอรับการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน จำนวน ๒๐ โรงเรียน  รวม ๑๒๐ คน ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๒๐ โรงเรียน รวม ๒๐ คน ครูผู้สอน นักเรียนโรงเรียนโครงการ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๐ คน และคณะกรรมการประเมิน ครูวิทยากรท้องถิ่น (Local Trainer : LT) และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ จำนวน ๓๐ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๘๐ คน

วัตถุประสงค์ การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินโรงเรียนรุ่นที่ ๒ เพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาได้เผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การออกแบบ การจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เข้ากับการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ผู้เรียนได้นำเสนอผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ ตามปรัชญาการเรียนรู้ของโครงการ ได้แก่ การเรียนรู้ร่วมกัน (Co-Construction) และการรู้คิด (Meta-Cognition) ผ่านกระบวนการสืบเสาะอิสระ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา