สพป.ชุมพร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของนักเรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของนักเรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) โดยมี นางชมัยพร รัตนพรหม  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานการจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มีประสบการณ์และทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมเข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จำนวน 43 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 129 คน  โดยมี นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชร  รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1  ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ผ่านการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้ของนักเรียนร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้