สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA ครั้งที่ 6

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 พร้อมด้วย นายธวัช รัตนพันธ์ นายศุภเชษฐ์ กาญจนมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 นางฐาวนาตย์ ร่วมพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ในฐานะผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนและการขยายผลวิทยากรแกนนำในระดับเขตพื้นที่และการเข้าสู่ระบบของนักเรียน การวิเคราะห์ผลคะแนน O-NET ในระดับเขตพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางส่งต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการประเมินผลนานาชาติ (PISA)