สพป.ระยอง เขต ๒ โดยเครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร จัดประชุมวิเคราะห์ผล O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สพป.ระยอง เขต ๒ โดยเครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร จัดประชุมวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ใน ๔ สาระหลัก (ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) นำโดย นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒, นางอัจฉรา วิมลเกียรติ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ, นางกันยารัตน์ ศรีเนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายจิรพล คำต่อตั้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์ เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร ณ ห้องประชุม โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง