สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยเป็นการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างความรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รวมถึงชี้แจงรายละเอียดการนิเทศติดตาม ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มครูผู้ช่วย ให้แก่ผู้บริหาร จำนวน ๒๖ โรงเรียน โดยมี นายสุธน พรมลี และนางสาวนริสา รอดบำรุง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม มีการชี้แจงการจัดการอบรมที่ผ่านมา และชี้แจงถึงแนวทางการนิเทศติดตาม วิธีการที่ใช้ และเครื่องมือ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน เป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet