ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ การบูรณาการช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางทางสังคมและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการอบรมพัฒนาภาคีเครือข่ายสนับสนุนการคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยมี นายคมสัน เพิ่มบุญ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการอบรม นางราชมาลี ต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

พร้อมทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายฤทธิรงค์ โนนใหญ่ สาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ มาให้กำลังใจและพบปะกับเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตบริการอำเภอเมือง และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร ประกอบด้วย นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ นางณัสตรี สังขะพงษ์ นายจักรพงษ์ ปันทวัง นางสาวพิมพ์พักตร์ เทาศิริ และว่าที่ ร.ต. กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ มาให้ความรู้ เรื่อง พัฒนาของเด็กประเภทความพิการ 9 ประเภททางการศึกษา การใช้แบบประเมิน การปักหมุดผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในอำเภอเป็นเครือข่ายช่วยค้นหาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในพื้นที่ของตนเองและเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้เข้าถึงการรับบริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงในแต่ละหมู่บ้านของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความรู้เกี่ยวกับประเภทความพิการทางศึกษาและการสังเกตลักษณะความพิการเบื้องต้น และเพื่อให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับบริการช่วยเหลือตามความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคลอย่างทันท้วงที

นางราชมาลี ต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ การบูรณาการช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางทางสังคมและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ โดยบูรณาการการทำงานประสานความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่าย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้แนวคิด “สุขเสมอกัน ที่ศรีสะเกษ” จากข้อมูลทะเบียนการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พบว่ายังมีเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของจังหวัดศรีสะเกษจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการให้บริการทางการศึกษาเนื่องจากระดับความรุนแรงของคนพิการ สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน สภาพปัญหาครอบครัว และระยะทางในการเดินทางมารับบริการ รวมถึงเด็กพิการส่วนหนึ่งไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ และยังไม่ได้รับการให้บริการทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

จึงได้จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตบริการอำเภอเมืองเพื่อสนับสนุนเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการสังเกตเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในอำเภอเป็นเครือข่ายช่วยค้นหาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในพื้นที่ของตนเองและเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้เข้าถึงการรับบริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงในแต่ละหมู่บ้านของจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเมือง เข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 200 คน โดยแบ่งรอบการอบรมออกเป็น 2 รอบ รอบละ 100 คน ณ ห้องประชุมลำดวน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

_______________
งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-617401
โทรสาร : 045-617401
E-Mail : sisaketspecialcenter@gmail.com
Website : https://sisaketspecial.ac.th/

ภาพ/ข่าว : นายสถิตย์ อรรคบุตร, นายอิสรภาพ พรหมเสนา
รายงานข่าว : ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ

โครงการอบรมพัฒนาภาคีเครือข่ายสนับสนุนการคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567
ณ หอประชุมลำดวน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

#สุขเสมอกัน_ที่ศรีสะเกษ

#ศูนย์การศึกษาพิเศษ_ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: http://bit.ly/3WVmFl1

ภาพ/ข่าว : นายสถิตย์ อรรคบุตร, นายอิสรภาพ พรหมเสนา
รายงานข่าว : ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ

กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ
Latest posts by กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ (see all)