กิจกรรมของ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒​ — ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

พิธีทำบุญทักษิณานุประทาน ครบรอบ ๕๖ ปี วันมรณภาพ พระอรรถโกวิทวุฒิคุณ (หลวงปู่กิ่ม นาคเสโน)

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง นำคณะสงฆ์ ประกอบพิธีทำบุญทักษิณานุประทาน ครบรอบ ๕๖ ปี วันมรณภาพ พระอรรถโกวิทวุฒิคุณ (หลวงปู่กิ่ม นาคเสโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง พร้อมทำกิจกรรมบริจาคทานช่วยเหลือการศึกษา ได้แก่ มอบเงินสมทบกองทุนหลวงปู่กิ่ม เพื่อพัฒนาการศึกษา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท มอบเงินสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท มอบเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ จำนวน ๒๐ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมชุดนักเรียนเพื่อส่งต่อให้เด็กยากจน จำนวนโรงเรียนละ ๓ ชุด

นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาอรรถโกวิทวุฒิคุณ วัดบางพลีใหญ่กลาง จังหวัดสมุทรปราการ

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางสาวสนธยา ผลหมู่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง”

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” อันเป็นหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรม ประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และหลักอริยสัจ ๔ จำนวน ๑๕,๐๐๐ แผ่น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่สถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ต่อไป ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

การประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้านความปลอดภัย

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และคณะผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมการประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้านความปลอดภัย ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีมติที่สำคัญ ดังนี้…

๑. อนุมัติผลการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในการยื่นคำขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการและขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว ๙/๒๕๖๔ และขอความเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) จำนวน ๑๘ ราย

๒. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ และอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว ๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบ DPA จำนวน ๑๗ ราย

๓. อนุมัติปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองและอัตราเงินเดือนชดเชยและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๑,๐๔๔ ราย

๔. อนุมัติการดำเนินการประเมินภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๓ อัตรา

ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางศศิชา คล้ายแจ้ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวสมหทัย ชื่นพลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและภายในห้องเรียน และมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม ตามนโยบาย “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดภาคการศึกษา ๑/ ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นางสาวสุกัญญา มันตาดิลก ผอ.โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ ณ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ เสาร์อินทร์ และ นางสาวกาญจนา ไชยวงษ์จันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและภายในห้องเรียน และมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม ตามนโยบาย “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดภาคการศึกษา ๑/ ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นางสาวปิยะดา ชนัศรุติพันธ์ ผอ.โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ณ โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

รับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และคณะผู้อำนวยการกลุ่ม เข้ารับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒๑” เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลสืบไป

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเผยแพร่ผลงานการพัฒนาการศึกษาสู่เป้าหมายคุณภาพ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเผยแพร่ผลงานการพัฒนาการศึกษาสู่เป้าหมายคุณภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งทุกด้าน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน โรงเรียนคลองบางแก้ว

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวพรพิมล ธนะศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและภายในห้องเรียน และมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนคลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์) พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม ตามนโยบาย “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นางสาวภูริตา มีวัฒนะ ผอ.โรงเรียนคลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์) และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน โรงเรียนคลองบางกระบือ

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวพรพิมล ธนะศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและภายในห้องเรียน และมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนคลองบางกระบือ พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม ตามนโยบาย “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นางสาวนาถลดา มนต์ทอง ผอ.โรงเรียนคลองบางกระบือ และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม ตามนโยบาย “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) นายกัมปนาท วัชรธนาคม ผอ.โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และคณะครู ให้การต้อนรับ