ผอ.สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียน และการดำเนินโครงการ “สุขาดี มีความสุข”

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียน และการดำเนินโครงการ “สุขาดี มีความสุข” โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา และโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ทั้งด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์การเรียน และได้มีการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ให้สะอาด สวยงาม  ถูกสุขลักษณะ เป็นไปตามโครงการ “สุขาดี มีความสุข”