สพป.ตรัง เขต 2 จัดอบรมแกนนำสภานักเรียน ตามโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนผ่านสภานักเรียน สังกัด สพป.ตรัง เขต 2

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมแกนนำสภานักเรียน ตามโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนผ่านสภานักเรียน สังกัด สพป.ตรัง เขต 2 ณ ห้องประชุมอาคารเรียน 6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2567 โดยมี นางวัลภา จันทร์มีศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตรัง เขต 2 พร้อมบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ คณะวิทยากร ซึ่งประกอบด้วย นายเพลิง ขุนชิต ผอ.โรงเรียนหารเทาประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง นางสาวกัลยา บิลสะอาด ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยต่อ นางจตุพร จันแดง ผอ.โรงเรียนบ้านพรุเตย อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง และนักเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 รวม 50 คน เข้าร่วม
 
เพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การปกครองด้วยระบอบประชาธิปโดย สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของตนเอง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนผ่านสภานักเรียนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
 
รูปแบบการอบรมมีการบรรยายพิเศษ การทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้ บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพกฎ กติกา ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมไทย 12 ประการ
 
รอง ผอ. สพป.ตรัง เขต 2 กล่าวว่า ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนประชาธิปไตยผ่านสถานักเรียนของโรงเรียนโดยเสริมสร้างความรู้ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูนักเรียน ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่การทำงานของสภานักเรียน และ สพป.ตรัง เขต 2 ได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาครูผู้ดูแลงานสภานักเรียนเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้ทุกโรงเรียน มีสภานักเรียนและดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง
 
การจัดอบรมในครั้งนี้ นักเรียนจะได้พัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของตนเอง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนผ่านสภานักเรียนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถนำความรู้ไปขับเคลื่อนงานประชาธิปไตยในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานสภานักเรียนในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดทั้งเข้าใจกระบวนการดำเนินงาน และกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตยและสภานักเรียนในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นพลเมืองที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

นางสาวบุณรดา กะเดช
Latest posts by นางสาวบุณรดา กะเดช (see all)