สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถว  เคารพธงชาติ  บูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วันจันทร์ที่  27  พฤษาคม  2567   เวลา 08.30 น.**

 >> ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มอบหมายให้ นายเสรี  พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรใน สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ  บูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก สามัคคีให้เกิดในหน่วยงาน  สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ภายใต้คุณธรรมนำความรู้ เพื่อสร้างและรักษาเอกลักษณ์ขององค์กร  แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และ ธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) ต่อจากนั้น นายเสรี  พรหมฤทธิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้พบปะพูดคุย เน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ทุกคนปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ และประโยชน์ของราชการเป็นหลัก เพื่อไม่ให้เกิดเสียหายและเพื่อให้งานเกิดความคล่องตัว และได้ชี้แจงแจ้งภารกิจงานต่างๆของสัปดาห์นี้ เพื่อให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติต่อไป  ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1.>>

รายงานโดย สุนันทรัตน์ เอี่ยมทองกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ