กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สพป.เลย เขต ๒

เวลา ๐๘.๓๐ น. วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย เขต ๒

นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วย นายอุทัย ปลีกล่ำ นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นำบุคลากร เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระกล่าวสรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน คำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างความรักความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ พบปะบุคลากร เช้านี้บุคลากรมาร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างพร้อมเพรียง ห้วงนี้งานกลุ่มบริหารงานบุคคลมีเตรียมการดำเนินการจัดสอบครูผู้ช่วย และบุคลากรบางส่วนก็ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ จากนั้น ยิ้มไหว้ทักทายกัน กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต