กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567  เวลา 08.30 น. นายธีระศักดิ์ พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วย ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิ ทุกวันจันทร์  ณ ห้องประชุมสาคะริชานนท์  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่จะส่งผลให้เกิดความเป็นสิริมงคล สงบสุข ร่มเย็น ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ศิริรัตน์ หาญเวช
Latest posts by ศิริรัตน์ หาญเวช (see all)