สพป.ราชบุรี เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ นายโสวัฒน์ เหลาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ นางสาวสาริกา ราชบุญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง และ นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ประเมินสัมฤทธิผล นางสาวเสาวลักษณ์ รอบคอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพระเอก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี