สพป.ราชบุรี เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางจันจิรา ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา มีนายคำรณ สะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าววัตถุประสงค์ในการอบรม มีนางสาววรรณวิษา อารีวโรดม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งนี้ นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวอมรรัตน์ ทองดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมให้กำลังใจและประสานงานในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ของเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาการคุณภาพการศึกษาที่ 3 อำเภอเมือง และอำเภอวัดเพลง ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี