ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัดนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นางราชมาลี ต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางสาวอารีย์ หงษ์คำ รองผู้อำนวยการฯ และข้าราชการครู นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัดนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือผู้พิการผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2 ซึ่งทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จำนวน 52 ราย โดยมี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี และ ดร.นิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ และสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ในพระนามาภิโธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ)

นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร กรรมการผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวประวัติความเป็นมาของโครงการอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน และแนะนำอาสาสมัครที่มาจากหลากหลายประเทศ จากนั้นมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ จากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำนวนถึง 187 รายการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,848,384 บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) สำหรับการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ อาสาสมัครชาวต่างประเทศ ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรคนพิการในจังหวัด โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด
_______________ ,
งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-617401
โทรสาร : 045-617401
E-Mail : sisaketspecialcenter@gmail.com
Website : https://sisaketspecial.ac.th/

_______________ ,
ภาพ/ข่าว : นายไพศาล วิเศษแก้ว
รายงานข่าว : ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัดนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุ
ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2

สุขเสมอกัน_ที่ศรีสะเกษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ_ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://bit.ly/3WWMlOv
_______________ ,
ภาพ/ข่าว : นายไพศาล วิเศษแก้ว
รายงานข่าว : ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ

กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ
Latest posts by กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ (see all)