สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2567 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำหรับการขอรับงบประมาณอุดหนุนรายหัว โดยเน้นการมีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียน ณ วันที่ ยืนยัน/รับรองข้อมูลการมีตัวตน และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ระบบดังกล่าวใช้ในการประมวลผลเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการ การกำหนดนโยบาย การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดอำเภอเมือง อำเภอยางชุมน้อย อำเภอพยุห์ อำเภอวังหิน รุ่นที่ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดอำเภอกันทรารมย์ อำเภอโนนคูณ อำเภอน้ำเกลี้ยง ซึ่งก่อนการประชุม ได้ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสดุดีจอมราชา กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต โดยมี นางวนัญพัทธ์ โชคดีสูงเนิน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา และ นางสมคิด เหล่านอก พนักงานธุรการ ส 4 กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว