สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้ นางหทัยรัตน์ ชาญศรี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา “กิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา” ประจำปี 2567 เพื่อป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม ป้องกันเด็กและเยาวชน ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งการใช้ยาเสพติด สารเสพติด และการตกเป็นเหยื่อในการค้ายาเสพติด ป้องกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด โดยเฉพาะบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า กัญชา ร่วมทั้งภัยจากอาวุธปืน ให้ถือหลักปฏิบัติโดยใช้ 3 ป คือ ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม โดยมี นางสาวภัครพี วัฒนาฤดี สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 และนางจันทร์สว่าง สมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนหรือครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1